Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid                     
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elk tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.
3. De hier genoemde voorwaarden kunnen uitsluitend afwijken indien schriftelijk is overeengekomen.  
4. Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Moody's Musthaves ingestemd is.
5.  De internetsite van Moody's Musthaves richt zich op de Nederlandse en Belgische markt.
6.  Onder "Koper" wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite en iedere natuurlijke persoon die met Moody's Musthaves in een contractuele relatie tot stand is gekomen. 
7. Moody's Musthaves behoudt zich het recht voor deze voorwaarden aan te passen aan wettelijke normen van Nederland.
8.  Door het gebruik van de internetsite van Moody's Musthaves en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden net als alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

Artikel 2: Gegevens van de onderneming
Moody's Musthaves
Boschstraat 13
4811 GA Breda

Btw: NL222267628B01
Kvk: 66074347

E: info@moodysmusthaves.nl
T: +31 651148936

Artikel 3: Prijzen
1.  Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting.
2. Gedurende vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd. Behoudend op prijswijzigingen of als gevolg van de veranderingen in BTW tarieven.
3. Kortingscodes en speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur die vermeld zijn bij de aanbieding. De aanbieding wordt vermeld op de internetsite. 
4. De Koper is de prijs verschuldigd die Moody's Musthaves in haar bevestiging/factuur vermeld.
5.  Bezorgkosten (4,95 Nederland en €7,95 België) zijn niet inbegrepen in de prijs.

Artikel 4: Aanbiedingen
1. De aanbiedingen van Moody's Musthaves zijn geldig zolang dit staat vermeld.
2. De aanbiedingen worden aangegeven op de SALE pagina. 

Artikel 5: Betaling
1.  Bestellingen worden via de internetsite betaald via iDeal, Mistercash of betalen bij afhalen in de winkel.
2. Indien een betalingstermijn door Moody's Musthaves is afgesproken geldt dat enkel voor de betreffende bestelling. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder de dan alsnog te stellen overeen te komen voorwaarden.
3. In geval van niet-tijdige betaling is Moody's Musthaves bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of verdere levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.
4.  Moody's Musthaves is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden bij een niet-tijdige betaling.

Artikel 6: Leveringen
1.  Als plaats van levering geldt het adres wat de koper heeft opgegeven.
2. De bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. Het streven is om de bestellingen, die voor 17.00 uur zijn besteld op werkdagen, dezelfde dag te versturen. Het streven voor bestellingen buiten werkdagen is maximaal 3 dagen. De genoemde levertijd geldt als een indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Nadere informatie over levertijden worden vermeld op de website of worden op schriftelijke wijze kenbaar gemaakt.
3. Mocht de levertijd niet haalbaar zijn dan zullen wij je hiervan op de hoogte stellen.
4. Besteld de koper een product wat tijdelijk niet op voorraad is, dan zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Eventuele vertragingen worden schriftelijk of telefonisch doorgegeven.
5.  Moody's Musthaves is niet aansprakelijk bij verlies of beschadiging. Tenzij anders is overeengekomen.
6.  Pakketten worden aangeboden via TNT. Tenzij anders aangegeven.
7.  De consument kan ervoor kiezen het pakket in de winkel op te halen. Dit kan tijdens de openingsuren van de winkel.
8.  Bij leveringen in het buitenland gelden afwijkende voorwaarden.

Artikel 7: Overeenkomst
1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de orderbevestiging aan de koper is overhandigd per e-mail naar het door de koper opgegeven e-mailadres.
2. Moody's Musthaves en de koper komen uitdrukkelijk overeen, dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen, een geldige overeenkomst tot stand komt.
3. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Moody's Musthaves zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden als een vermoeden van bewijs.
4. Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven van toepasbaarheid met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Moody's Musthaves garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie of toepasbaarheid in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

Artikel 8: Herroepingsrecht 
1, Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Dit betekent dat de producten binnen deze periode bij Moody's Musthaves terug moeten zijn. Je kunt dit doen door het retourformulier in te vullen die je bij de levering hebt ontvangen en mee te sturen. Vervolgens kun je het pakket afgeven bij een PostNL afleverpunt. 
2, De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na levering van het product.
3. Meld je retour aan door een mail te sturen naar info@moodysmusthaves.nl, vermeld hier je naam, factuurnummer en reden van retour. Vul het retourformulier in die je bij de levering hebt ontvangen en stuur deze mee terug. Anders kunnen wij niet achterhalen van wie de retour afkomstig is. Vervolgens stuur je je retour op eigen kosten op naar het volgende adres;

Retouradres
Moody's Musthaves
Boschschstraat 13
4811GA Breda

4. Binnen 5 werkdagen na ontvangst van de retouren wordt het bedrag terug op je rekening gestort. Heb je verzendkosten betaald en je retourneerd de gehele bestelling, dan ontvang je ook de betaalde verzendkosten retour. 

5. Retouren worden alleen aangenomen indien deze niet later dan 14 dagen na ontvangst bestelling bij ons binnen zijn en niet gedragen en beschadigd zijn.

6. Je bent zelf verantwoordelijk voor de retouren. Wij vragen je daarom om je retour te verzenden met een Track & Trace code. Mocht het artikel zonder Track & Trace verstuurd worden dan stelt Moody's Musthaves zich niet aansprakelijk voor eventuele vermissing van het pakketje. 

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud
1.  Eigendom van de geleverde producten gaat pas over op de consument zodra hij het totale verschuldigde bedrag aan de ondernemer heeft voldaan.
2.  De koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten,  verkopen of doorleveren.

Artikel 10: Garantie en aansprakelijkheid
1. Moody's Musthaves garandeert dat de te leveren goederen voldoen aan de eisen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van gebreken.
2. Moody's Musthaves is nooit gehouden tot betaling van  schadevergoeding aan de koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Moody's Musthaves en is nooit aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en omzetderving.
3.  De factuur geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.
4.  Indien Moody's Musthaves, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
5.   Er is geen sprake van garantie; indien slijtage als normaal beschouwd kan worden.
      -  indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.
      -  indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht.
      -  indien er reparaties zijn uitgevoerd zonder schriftelijke toestemming van Moody's Musthaves of de fabrikant.
      -  indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik.

6.  De Koper is gehouden Moody's Musthaves te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen Moody's Musthaves mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.
7. De Koper is verplicht het product aan Moody's Musthaves te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard verplicht Moody's Musthaves zich tot het leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen.  

Artikel 10: Overmacht
1.  In geval van overmacht is Moody's Musthaves niet verlicht haar verplichtingen naar de koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort tijdens de duur van overmacht.  
2. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.  

 

Artikel 12: Links
De site van Moody's Musthaves kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft Moody's Musthaves geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.

Artikel 13: Rechten
Is het niet helemaal duideijk of zijn er nog vragen? Dan kun je contact opnemen met de klantenservice via mail of WhatsApp. Via deze weg kun je ook verbeteringen, aanvullingen of andere correcties doorgeven. 

 

 

© 2017 - 2023 Moody's Musthaves | sitemap | rss